راهنمای آموزشی فارسی EFR

راهنمای efr

 

راهنمای فارسی آموزش امداد و کمک های اولیه

 ترجمه از کتاب Emergency First Response - Primary and Secondary Care

 ترجمه و نگارش : سعید پروین

 انتشار به صورت 84 صفحه تمام‌ رنگی در مهر 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای فارسی آموزش امداد و کمک های اولیه ( نسخه 2016)

 ترجمه از کتاب Emergency First Response - Primary and Secondary Care

 تالیف : سعید پروین

 انتشار به صورت 68 صفحه تمام‌ رنگی در اردیبهشت 1396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب این راهنما »»»»»

 .... بخش اول

مقدمه

ساختار درس

كمك به ديگران

احساسي بودن پاسخ اضطراري

بروز كردن مهارت

روش زندگي سالم

محافظت از خود

تهديدات اصلي حيات

تعريف كمك  اوليه

مراقبت AB-CABS و CPR

مراقبت ثانويه

.... بخش دوم

1- کمک‌های  اوليه

مهارت اول كمك اوليه بررسی وضعيت

مهارت دوم كمك اوليه استفاده از وسايل محافظ

مهارت سوم كمك اوليه ارزيابی اوليه مصدوم

مهارت چهارم كمك اوليه احياء قلبی 

مهارت پنجم كمك اوليه احياء قلبی و ريوی

توصيه می‌شود مهارت كمك اوليه دستگاه شوك الكتريكي

مهارت ششم كمك اوليه مديريت خونريزی

مهارت هفتم كمك اوليه مديريت شوك

مهارت هشتم كمك اوليه مديريت آسيب نخاعی

مهارت نهم كمك اوليه خفگی بزرگ‌سالان 

توصيه می‌شود مهارت كمك اوليه استفاده از اكسيژن 

 2- كمك ثانويه

مهارت اول كمك ثانويه بررسی مجروحيت

مهارت دوم كمك ثانويه بررسي بيماری

مهارت سوم كمك ثانويه  بانداژ

مهارت چهارم كمك ثانويه آتل‌بندی در شكستگی و دررفتگی