فیلم آموزش غواصی

 

مهارت های آموزشی غواصی >>  ارائه منبع هوای اضافی

 

مهارت های آموزشی غواصی  >>  آماده سازی تجهیزات

 

مهارت های آموزشی غواصی >>  اکولایز

 

مهارت های آموزشی غواصی  >>  ورود به آب با پرش پا

 

 مهارت های آموزشی غواصی >>  مهارت بازیابی رگلاتور

 

 مهارت های آموزشی غواصی  >>  مهارت پاکسازی ماسک

 

اقیانوس ها چقدر عمیق هستند ؟

 

 

شیرجه زدن های اشتباه به درون آب

  

 

غواص خسته و ناتوان