10 چیزی که از زمان شروع غواصی در شما تغییر می کند

غواصی

1- استفاده از سیگنال های دست در زندگی روزمره

2- کنترل و بررسی مداوم گوش ها

3- مشاهده وسایل غواصی در اتاق خواب

 4- شما تبدیل به یک فعال محیط زیست می شوید

5- روزهای تعطیل شما تغییر خواهد کرد و مانند سایرین نیست

6- شما مدام در خصوص غواصی با دوستان خود صحبت می کنید 

7- با افراد غواص مشارکت کرده و یک تیم و گروه تشکیل می دهید 

8- برای آینده خود خرید یک ویلایی ساحلی و قایق در نظر دارید 

9- در رسانه ها مطالب غواصی و مربوط به دریا را دنبال می کنید 

10 - شما یک سفیر غواصی شده و مدام آن را برای دیگران تبلیغ می کنید