منوال Touch و LITE غواصی

سیستم آموزشی  PADI بر مبنای یک نظریه واحد و عملی و نظام آموزشی غربی بنا شده است. در این سیستم نخست اطلاعات نظری از طریق مطالعه مستقل کتابها و تماشای فیلم و دیگر رسانه های گوناگون مانند آموزشهای آنلاین به هنرجو منتقل می گردد. سپس توضیح های مربی که در عین حال بسیار ساده و کارآمد است بر آموخته ها تاکید ورزیده و همچنین در پایان هر بخش از کتاب با پاسخگویی به آزمونها، دانش نظری خود را سنجیده و بر درک تمامی مفاهیم در برنامه آموزشی تاکید می گردد.  

 انواع منوال های آموزشی به صورت Touch و  LITE برای دوره های آموزشی PADI

«« لازم به ذکر است قابلیت فعال سازی این منوال ها از طریق مرکز ما در صورت درخواست هنرجو انجام می پذیرد »»

 

غواصیمنوال Touch مخصوص دوره Open Water Diver

 

 

 

 

 

 

 

 غواصیمنوال Touch مخصوص دوره ReActivate

 

 

 

 

 

 

 

غواصی منوال Touch مخصوص دوره Equipment Specialist

 

 

 

 

 

 

 

غواصی منوال Touch مخصوص دوره Rescue Diver

 

 

 

 

 

 

 

غواصیمنوال LITE مخصوص دوره Open Water Diver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غواصیمنوال LITE مخصوص دوره Advanced Open Water Diver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غواصیمنوال LITE مخصوص دوره Rescue Diver