آموزش گره دریایی

در این بخش انواع گره های مورد نیاز در دریا و هنگام غواصی در زیر آب به صورت تصویری برای شما آموزش داده  می شود.

آموزش گره غواصی

 

∇ گره Carrick Bend ∇ 

غواصی

 

∇ گره Figure 8 Loop ∇ 

Figure 8 loop knot 

 

∇ گره Figure 8 ∇

غواصی

 

∇ گره Clove Hitch ∇

غواصی

 

∇ گره Two Half Hitch ∇

غواصی

 

∇ گره Sheet Bend ∇

گره Sheet Bend

 

∇ گره Bowline ∇

گره Bowline