دوره های غواصی تخصصی

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس )

Enriched Air Diver

هوای غنی شده محبوب ترین دوره پدی می باشد. چرا؟ از آنجا که غواصی با هوای غنی شده به شما اجازه می دهد زمانی بیشتری در زیر آب باقی بمانید و زمان رفع فشاری کمتری داشته باشید به خصوص در غواصی تکراری

شما باید یاد بگیرند که چرا غواصی با هوای غنی شده که اکسیژن بالاتری و نیتروژن کمتری نسبت به هوای معمولی دارد به شما اجازه می دهد زمان بیشتری در زیر آب بمانید .

مطالب دیگر آموزشی این دوره : 1- بحث در مورد مدیریت قرار گرفتن در معرض اکسیژن 2- تمرین تجزیه و تحلیل محتوای اکسیژن در سیلندر غواصی 3- تنظیم کامپیوتر غواصی برای غواصی با هوای غنی شده

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی در شب

Night Diver

سکوت و تاریکی شب توسط شما شکسته نخواهدشد. شما با شب یکرنگ شده و موجودات را زیر نور حقیقی چراغ هایتان خواهید دید. مشاهده رنگهای حقیقی و تجربه ای جدید در دنیای سکوت شب با هم تلفیقی از دوره تخصصی غواصی در شب را برایتان فراهم می آورد. در طول این دوره شما با فنون غواصی در شب، علایم شبانگاهی و نگهداری از تجهیزات خاص غواصی در شب آشنا خواهید گردید.

 

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

عکاسی دیجیتال زیرآب

Underwater Photographer‬‏ Digital


ثبت خاطرات، مرور ماجراجوئیها. این تخصص شما را با نکاتی آشنا خواهد کرد که دنیای زیبای اعماق را به صورتی حقیقی به تصویر کشیده و با دیگران به اشتراک گذارید. در ایتن تخصص با نحوه صحیح نگهداری از دوربینها آشنا شده و سپس در طول غوصهای این دوره به مرور با واژه هائی نظیر تراز سفیدی و یا سرعت شاتر آشنا خواهید گردید. در نهایت، عکسهای زیر آبی شما دیگر تارو آبی نخواهد بود ! و در پایان رنگهای موجودات و اجسام زیر آب را به صورتی کاملا حقیقی به تصویر خواهید کشید .

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی عمیق

Deep Diver 

پائین، پائین، پائینتر. 10متر 20متر 30متر و 40 متر ! و بازگشت به سطح، فقط با آموختن نکات تخصصی غواصی عمیق ایمن خواهد بود.در این دوره تخصصی شما روش صحیح و ایمن غواصی در عمق را خواهید آموخت و با تجهیزات مخصوص مورد نیاز در غواصی عمیق آشنا خواهید شد.

 

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی در اجسام غرق شده

Wreck Diver

انواع کشتی، هواپیما و اتومبیل که در بستر دریا ها غزق شده اند تاریخی در پشت سر و اسراری در دل محفوظ داشته‌اند. ورود به درون آن‌ها و کشف حقایق مرموزی که در سینه آن‌ها در اعماق خفته است و مشاهده همزیستی آبزیان با این وسایل فلزی خود تبحری دیگر را طلب می‌کند. دوره تخصصی غواصی در اجسام غرق‌شده فرصت کشف اسرار این هیولاهای آهنین را برایتان به وجود می‌آورد.

 

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

جستجو و بازیابی در زیر آب 

Search and Recovery Diver

آیا تا به حال چیزی در آب گم کرده اید ؟ آیا شما بدنبال بدست آوردن گنج های نهفته افسانه ای در دریا ها نبوده اید ؟ با شرکت در این دوره می توانید راه های مختلفی برای یافتن اشیا در زیر آب بیاموزید و با روش ها و ابزار آلات گوناگون با توجه به شکل و اندازه آن جسم آنها را به سطح آب آورده و سرگرمی های خود را تکمیل کنید .

 

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

جهت یابی و ناوبری در زیر آب 

Underwater Navigator

با استفاده از روش های جهت یابی در زیر آب غواصی بسیار ایمن و لذت بخش خواهد شد و اعتماد به نفس فراوانی به شما اعطا میکنند . با شرکت در این دوره و آموختن یسیاری از مسائل شما به هنگام غواصی کردن در وقت خود صرفه جویی کرده ، استرس خود و همراهان را کاهش می دهید و  غواصی خود را بسیار کارآمد و سرگرم کننده میکنید . با استفاده از تکنیک ها و ابزار آلات شما می توانید در هر شرایطی مسیر خود را پیدا کرده و به راه خود ادامه دهید .

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی با لباس خشک 

Dry Suit Diver

آیا می خواهید در هنگام غواصی بدن شما گرم بماند ؟ آیا دوست دارید در تمام فصول سال و در تمام دریاها و دریاچه ها غواصی کنید ؟ درای سوت لباس خشک غواصی است و مانع نفوذ آب به بدن شما می شود و هنگام غواصی در آبهای سرد شما احساس سرما نمی کنید . با این لباس در سردترین نقاط جهان بدون احساس سرما غواصی کنید . در این دوره شما با انواع درای سوت آشنا شده و روش نگهداری از آنرا نیز فرا میگیرید .
نکات آموزشی دیگر این دوره :
1- چگونه با حداقل کمک لباس خود را پوشیده و یا بعد از غواصی از بدن خارج کنم
2- تسلط و کنترل شناوری هنگام غواصی با درای سوت 
3- نکات ایمنی هنگام استفادهاز درای سوت 
 
 
 
مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی در ارتفاعات 

Altitude Diver 

در ارتفاعات دریاچه های زیادی وجود دارد . آب آنها شیرین و بسیار شفاف است . آیا دوست دارید به درون این دریاچه ها رفته و آنها را مورد کاوش قرار دهید ؟ این دریاچه ها در ارتفاع بالای 300 متر قرار دارند و شما باید دوره غواصی در ارتفاعات را برای این منظور طی کنید.  آموزش برنامه ریزی غواصی در ارتفاعات از نکات مهم آموزشی این دوره می باشد . 
نکات آموزشی دیگر این دوره :
1- برنامه ریزی ارتفاع.سازماندهی. روشها و تکنیک ها
2- تنظیم کامپیوتر غواصی برای ارتفاع و روش محاسبه با جداول RDP
3- جلوگیری از مشکلات وشرایط اضطراری در ارتفاع 
 
 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

حفاظت از محیط زیست دریائی

Project Aware

از آنجائی که غواصان در ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست دریائی و آبزیان می باشند حفاظت از آن محیط  وظیفه یکایک افرادیست که از آن لذت برده و استفاده می نمایند. 

این پروژه نظارت بر كلیه فعالیتهای غواصی ، زیرآبی و فعالیتهای اعضای انجمن را بر عهده داشته تا حتی الامكان آنها را تشویق نموده تا در راستای اهداف این پروژه كه حفاظت از آبزیان و محیط های آبی می باشد قرار گرفته و گام بردارند.

 

  

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

حفاظت از مرجان ها

AWARE Coral Reef Conservation

حفاطت از مرجانها وظیفه تك تك انسانها و به خصوص غواصانی است كه از محیط دریاها لذت می برند. چون بسیاری از زیبائی ها در دریاها به صخره های مرجان ها پر جنب و جوش وابسته هستند پس بیائید با آموختن اصول و روشهای نگهداری از محیط زیست دریائی و مرجانها ، و آگاهی دادن به دیگران و نشان دادن اهمیت این اکو سیستم در حفاظت این سیستم حیاتی تلاشی کرده باشیم و این زیبائیها را به فرزندانمان نیز هدیه دهیم 
 
  
 
 
 
 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

مهارت در کنترل شناوری

Peak Performance Buoyancy

افزایش مهارت در کنترل شناوری باعث می شود لذت در غواصی به اوج خود رسیده و شما میتوانید بدون بالا و پایین رفتن در زیر آب به غواصی پرداخته و حداکثر عملکرد را در غواصی بدست آورید که باعث خستگی کمتر و کاهش مصرف هوا و در نتیجه بیشتر شدن زمان غواصی شما خواهد شد . همچین این مهارت به شما کمک میکنند که در هنگام غواصی با کنترل وضعیت شناوری خود باعث تخریب مرجانها و یا برهم زدن وضعیت زندگی آبزیان نشویم .
 
  
 
 
 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancyارائه دهنده اکسیژن اضطراری

Emergency Oxygen Provider

آگاهی از زمان و چگونگی استفاده از اکسیژن اضطراری یک مهارت بزرگ و بسیار مفید است بدین معنا که شما آماده کمک کردن به دیگران هستید و از دانش و اطلاعات خود در این خصوص استفاده می کنید .

شما خواهید توانست به راحتی با پایان این دوره بیماری های غواصی که با اکسیژن قابل درمان است را تشخیص داده و آماده ارائه کمک به فرد مصدوم شوید

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancyغواصی با اسکوتر زیر آبی 

Diver Propulsion Vehicle Diver

این یک راه هیجان انگیز برای دیدن زیبایی های زیر آب در زمانی کوتاه است . شما با کمک این وسلیه که یک اسکوتر زیر آبی است به راحتی و با سرعت زیادی در زیر آب شنا می کنید و می توانید یک منطقه بزرگ را در زمانی کوتاه مشاهده کنید .

این وسیله به شما کمک می کنند فاصله های دورتر را به راحتی طی کرده و چیزی از دسترس شما در زیر آب دور نماند و حتی بتوانید در کنار ماهی های بزرگ با سرعت شنا کنید 

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancyغواصی با ساید مونت 

در غواصی باروش سایدمونت شما انعطاف پذیری بیشتر و گزینه های ساده تری دراختیار دارید . شما هم می توانید در دوره غواصی با ساید مونت شرکت کرده و روش های جدیدی در غواصی را فرا بگیرید.

 

  

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

 متخصص تجهیزات  

Equipment Specialist

در یک برنامه غواصی ایرادت جزئی تجهیزات باعث نارحتی شما می شود و در برخی موارد مجبور  به پایان دادن برنامه غواصی میشوید.

در این دوره شما مدیریت تعمیرات اساسی و تنظیمات  تجهیزات غواصی خود را می آموزید همچنین روش های استفاده صحیح از تجهیزات غواصی برای شما نمایش داده می شود . مراقبت های معمول و روش های تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی را فرا گرفته و توصیه های مهم درخصوص نگهداری آن ها به شما آموزش داده می شود . همچنین چگونگی غلبه بر برخی از مشکلات تجهیزات در هنگام غواصی و روش های استاندارد برای به کار گیری تجهیزات جدید و ناآشنا نشان داده می شود .

 

 

 مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancyغواصی در جریان

Drift Diver

در این دوره به شما آموزش داده می شود چگونه از یک جریان آب در عمق لذت ببرید و با استفاده از جریان در اعماق آب ها حرکت کنید و یک پرواز را شبیه سازی کنید.

غواص درجریان بسیار آرام و هیجان انگیز است و می توانید بدون صرف انرژی و هوای زیاد یک منطقه وسیع در زیر آب را کاوش کنید و با دوستان خود سرگرم باشید

 

 

  

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

شناور نشانگر سطحی

Delayed Surface Marker Buoy Diver

شناور نشانگر سطحی با نام مخفف SMB که یک ابزار کاربردی و بسیار مفید در غواصی است می تواند به عنوان یک مرجع بصری در صعود و یا برقراری ایستگاه در عمق مشخص به غواصان کمک کند . همچنین در علامت گذاری برای نقشه برداری ، جستجو و بازیابی ، اعلام حضور غواصان در زیر آب به شناور های عبوری در سطح ، پیدا کردن گروه گم شده در زیر آب و موارد دیگری به کار برده می شود

شما در این دوره تکنیک ها و پروتکل مناسب برای استفاده از این ابزار را فرا خواهید گرفت و با اعتماد به نفس بیشتر و خیال آسوده به غواصی خود خواهید پرداخت .

 

  

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancyغواصی با فول فیس ماسک

Full Face Mask Diving

فول فیس ماسک یک ابزار خاص بوده که برای ایمنی بیشتر در غواصی طراحی شده است . در گذشته بیشتر غواصان صنعتی و نظامی از این ابزار استفاده می کرده اند ولی به علت کارائی مفید در غواصی ورزشی هم رواج پیدا کرده است.

در  این دوره شما پیکربندی و روش استفاده از این ابزار مفید را فرا خواهید گرفت و همچنین با شرایط کاری و عملکرد آن در شرایط مختلف و لزوم استفاده در موارد خاص آشنا خواهید شد . 

 

 

 

مرکز غواصی ، مدرسه غواصی ، آموزشگاه غواصی ، آموزش غواصی ، مرکز غواصی بین المللی ، غواصی زیبا ،ویژگی مرکز غواصی ،مرکز خوب غواصی،آموزش غواصی ، غواصی در تهران ، آموزشگاه غواصی تهران ، دوره غواصی ، کلاس غواصی ، شروع غواصی ، دوره پدی ، غواصی بچه ها ، غواصی کودکان ، غواصی تفریحی ، غواصی مبتدی ، غواصی پیشرفته ، غواصی حرفه ای ، آموزش حرفه ای غواصی ، غواصی تخصصی ، تخصص های غواصی ، غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس ) ، غواصی در شب ، عکاسی دیجیتال زیرآب ، غواصی عمیق ، غواصی در کشتیهای غرق شده ، جستجو و بازیابی در زیر آب ، جهت یابی و ناوبری در زیر آب ، غواصی با لباس خشک ، غواصی در ارتفاعات ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، حفاظت از مرجانها ، مهارت در کنترل شناوری ،Underwater Navigation، Enriched Air Diver،Night Diving،Underwater Photography‬‏،Deep Diving،Wreck Diving،Search and Recovery،Dry Suit Diver،Altitude Diver ،Project Aware،AWARE Coral Reef Conservation،Peak Performance Buoyancy

غواصی در غار

Cavern Diver

چشمه های آب شیرین ، دیواره های آتشفشانی جزایر ، غار های آهکی در بسیاری از مناطق جهان وجود دارند . در این مکان های بزرگ . تاریک که به طور بالقوه ای خطرناک می باشند باید تخصص غواصی در غار را بیاموزید . در این تخصص مهارت و دانش لازم و کافی برای اکتشاف و غواصیدر یک غار به شما آموزش داده می شود . اما ماندن در منطقه دارای نور برای خروج آساناز الزامات این دوره است .

روش های غواصی ، مهارت های جدید ، تجهیزات لازم ، سیستم تنفسی ، جلوگیری از سردرگمی ، برنامه ریزی غواصی ؛ محدودیت ها و سایر مسائل به طور کامل به شما آموزش داده می شود . 

 

  

 

 

.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn